Erstatning til voldsofre

Hvis du har været udsat for vold eller voldtægt, kan du få erstatning for dine tab. Sagerne behandles af Erstatningsnævnet, men er ofte komplicerede og tager lang tid.

Din Erstatningsadvokat kan hjælpe dig med at få et overblik og sikre dig igennem hele processen, så du får alle relevante tab med under sagen.

Hvad skal jeg gøre for at få erstatning?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Den første er, at du skal have anmeldt sagen til politiet inden for 72 timer efter overfaldet.

Det er ikke afgørende, om politiet finder voldsmanden, men sagen skal være anmeldt til politiet.

Hvis politiet tiltaler voldsmanden, skal der rejses krav under den sag- her kan du få bevilliget en såkaldt bistandsadvokat til at hjælpe dig. Vi kan hjælpe dig med den del også.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn

Hvad kan jeg få i erstatning?

Loven dækker de samme tab, som gælder i for eksempel sager efter trafikulykker. De grundlæggende tab er som følger:

Svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte beregnes i 2019 med en sats på kr. 205 (skattefritaget) for hver fulde sygedag op til et maksimum, der svarer til ca. 13 måneders sygdom. Godtgørelse for svie og smerte udbetales som udgangspunkt kun, hvis du er sygemeldt på fuld tid, men der kan afregnes en skønsmæssig godtgørelse, hvis arbejdet er genoptaget på deltid.

Tabt arbejdsfortjeneste

Herudover undersøger vi, om der skal rejses krav for tabt arbejdsfortjeneste i din sag. Dette tab er typisk relevant, hvis du er blevet afskediget og modtager sygedagpenge, eller hvis du f.eks. ikke modtager bonus eller lign. goder under sygdom. Hvis du er timelønnet, vil du også have krav, selvom du ikke er opsagt.

Erstatnings for tabt arbejdsfortjeneste kan kræves indtil du er rask eller din erhvervsmæssige situation kan afklares endeligt. Ofte erstattes tab i flere år i de sager, der omfatter varige skader.

Hvis du ikke bliver helt rask, vil vi også rejse krav for endelige tab. Det det drejer sig om varige mén og erhvervsevnetab.

Varige mén

Er du således ikke rask ca. 10-12 måneder efter ulykken, vil vi få udarbejdet en speciallægeerklæring med henblik på vurdering af de varige gener. I piskesmældssagerne fastsættes méngraden typisk til 5, 8, 10 eller 12%. Méngraden opgøres efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel- såkaldt B-men.

Det er vigtigt, at du undersøges af den rigtige læge- det hjælper vi med at sikre. I nogle sager vurderes méngraden også af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erhvervsevnetab

Det sidste tab der opgøres i sagerne er det såkaldte erhvervsevnetab. Dette tab dækker det permanente indtægtstab, og ses ofte i sager, hvos du bliver tilkendt fleksjob, førtidspension eller må gå permanent ned i tid på din arbejdsplads.

Erhvervsevnetabserstatning er den vigtigste erstatningspost, da tabet kan være meget stort. Piskesmældsager omfatter ofte erstatning for tab af erhvervsevne, da symptomerne ofte er så generende, at de udelukker fuldtidsarbejde uanset arbejdet art. Vi anbefaler derfor, at alle skadelidte med varige gener og risiko for erhvervsevnetab kontakter en specialistadvokat.

Hvor lang tid tager sagen?

Erstatningsnævnet har desværre en meget lang sagsbehandlingstid. Det betyder, at det ofte kan taget mere end 1 år for nævnet at komme til sagen og træffe en afgørelse. Da mange sager omfatter varige tab, vil Erstatningsnævnet træffe flere afgørelser, og sagerne løber derfor i mange år. Vi har eksempler på sager der har varet mere end 5 år.

Særligt om psykiske skader

Voldsepisoder er ofte egnede til at medføre forbigående eller varige psykiske gener. De mest almindelige diagnoser er forskellige typer belastningsreaktioner og/eller PTSD. Psykiske gener kan medføre erstatning efter samme regler som fysiske gener, men de skal dokumenteres af en psykiater.