Piskesmæld

Hvad er et piskesmæld egentlig?

Piskesmæld er ikke en diagnose men en traumebeskrivelse. Beskrivelsen dækker over den påvirkning, som halshvirvlen udsættes for ved påkørsel bagfra. Det kan også kaldes et Acceleration-decelerationstraume, hvor hovedet tvinges bagover og fremover under stor G-påvirkning- som et slag med en pisk.

Hvad gør advokaten i min sag?

Forløbet afhænger af, hvor lang tid, der er gået siden ulykken, da det har betydning for, hvilke erstatningsposter, der kan rejses krav for.

Vi starter altid med at undersøge, om der skal rejses krav for såkaldte midlertidige erstatningsposter. Disse poster omfatter godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn

Svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte beregnes i 2019 med en sats på kr. 205 (skattefritaget) for hver fulde sygedag op til et maksimum, der svarer til ca. 13 måneders sygdom. Godtgørelse for svie og smerte udbetales som udgangspunkt kun, hvis du er sygemeldt på fuld tid, men der kan afregnes en skønsmæssig godtgørelse, hvis arbejdet er genoptaget på deltid.

Tabt arbejdsfortjeneste

Herudover undersøger vi, om der skal rejses krav for tabt arbejdsfortjeneste i din sag. Dette tab er typisk relevant, hvis du er blevet afskediget og modtager sygedagpenge, eller hvis du f.eks. ikke modtager bonus eller lign. goder under sygdom. Hvis du er timelønnet, vil du også have krav, selvom du ikke er opsagt.

Erstatnings for tabt arbejdsfortjeneste kan kræves indtil du er rask eller din erhvervsmæssige situation kan afklares endeligt. Ofte erstattes tab i flere år i de sager, der omfatter varige skader.

Hvis du ikke bliver helt rask, vil vi også rejse krav for endelige tab. Det det drejer sig om varige mén og erhvervsevnetab.

Varige mén

Er du således ikke rask ca. 10-12 måneder efter ulykken, vil vi få udarbejdet en speciallægeerklæring med henblik på vurdering af de varige gener. I piskesmældssagerne fastsættes méngraden typisk til 5, 8, 10 eller 12%. Méngraden opgøres efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel- såkaldt B-men.

Det er vigtigt, at du undersøges af den rigtige læge- det hjælper vi med at sikre. I nogle sager vurderes méngraden også af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erhvervsevnetab

Det sidste tab der opgøres i sagerne er det såkaldte erhvervsevnetab. Dette tab dækker det permanente indtægtstab, og ses ofte i sager, hvor du bliver tilkendt fleksjob, førtidspension eller må gå permanent ned i tid på din arbejdsplads.

Erhvervsevnetabserstatning er den vigtigste erstatningspost, da tabet kan være meget stort. Piskesmældsager omfatter ofte erstatning for tab af erhvervsevne, da symptomerne ofte er så generende, at de udelukker fuldtidsarbejde uanset arbejdets art. Vi anbefaler derfor, at alle skadelidte med varige gener og risiko for erhvervsevnetab kontakter en specialistadvokat.

Hvor lang tid tager en
typisk piskesmældssag?

Generelt kan sagerne opdeles i to typer. Dels de ”korte” sager, hvor du raskmeldes efter nogle uger eller måneder. Disse sager omfatter alene krav for midlertidige tab, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, og kan normalt afsluttes kort efter raskmeldingen.

De ”lange” sager er de sager, hvor du ikke bliver helt rask. Disse sager omfatter varige tab, og kan løbe over ganske mange år. En typisk sag, hvor der tilkendes fleksjob i kommunen kan tage 4-5 år, da sagen typisk afventer den kommunale udredning.

Hvad koster det?

I langt de fleste sager kan vi tilbyde en ordning, hvor der ikke skal betales salær, hvis der ikke udbetales erstatning. I disse sager vil det salær, som du selv skal betale, typisk udgøre maksimalt 10% af erstatningen. Salæret skal altid være rimeligt, så det kan være mindre. Det er også muligt at betale for den tid vi bruger, hvor vores aktuelle timesats er kr. 3.000,- inkl. moms.

De fleste vælger dog modellen, hvor der betales en vejledende procentsats af erstatningen, da det sikrer proportionalitet mellem erstatning og omkostninger.

I de sager, hvor der findes en såkaldt ansvarlig skadevolder- typisk trafikulykker, vil vi tillige modtage et mindre taksmæssigt salær fra forsikringsselskabet.

Gode råd

Hvis du har været udsat for en ulykke, og har gener i nakken eller hovedet, øvre ryg eller skuldrene, er det vigtigt at blive tilset af læge hurtigst muligt. Det kan være på skadestue eller hos egen læge. Det er vigtigt, at lægen er omhyggelig og præcist fører dine gener til journalen, så det fremgår, hvis du har nakkesmerter, hovedpine, bevægeindskrænkning i nakken eller lignende typiske piskesmældsymptomer.

Normalt skal du have været til lægen inden for 3 dage efter ulykken, ellers vil de fleste sager blive afvist af forsikringsselskaberne.

Det er også vigtigt efterfølgende at blive tilset regelmæssigt af læge, så der ikke kommer for store ”huller” i den lægelige dokumentation.

Søg derfor læge med det samme, hvis du har gener efter en ulykke.

Typiske symptomer efter piskesmæld
  • Hovedpine
  • Hukommelsestab
  • Træthed
  • Smerter og spændinger i nakke og ryg
  • Svimmelhed
  • Søvnbesvær
  • Koncentrationsbesvær