Praktisk info

Din Erstatningsadvokat er etableret på følgende adresse: Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum. 

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 60 40 10 10 og på e-mailadressen steen.thorup@din-erstatningsadvokat.dk

Vores CVR-nummer er: 35 78 99 87.

Din Erstatningsadvokat er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Din Erstatningsadvokat har klientbankkonti i Lån & Spar Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

Advokaterne hos Din Erstatningsadvokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Alle advokater hos Din Erstatningsadvokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Dahlberh Assurance Agentur A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Din Erstatningsadvokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Din Erstatningsadvokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokaterne hos Din Erstatningsadvokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Din Erstatningsadvokat og/eller utilfredshed med en af Din Erstatningsadvokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn