Forsikringssager

En forsikring er en aftale mellem forsikringsselskabet og dig. Det betyder, at det er indholdet af aftalen, som er afgørende for, hvilke rettigheder du har.

De mest almindelige tvister mellem forsikringsselskaberne og deres kunder omfatter tingsskadekrav efter indbrud, tyveri af bil og lign.

Disse sager løses ofte bedst uden advokat, da sagerne typisk er relativt lette at forstå og føres via Ankenævnet for Forsikring.

Der er dog to typer af sager, hvor mange klogelig vælger at søge advokatbistand. Det drejer sig om ulykkes- og invalidesager omfattende mén og erhvervsevnetab, hvor der kan være betydelige erstatningsbeløb på spil.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn

Særligt om
invalideforsikring

Hvis du har været ude for en ulykke eller har en varig lidelse, som har medført langvarig sygdom eller helt eller delvist ophør af arbejdet, og tillige har tegnet en invalideforsikring, kan du have krav på en løbende ydelse for erhvervsevnetab.

De fleste moderne forsikringer gælder således, at hvis du har en nedsat erhvervsevne med 50% eller mere, ja så har du krav på løbende ydelser under forsikringen og tillige præmiefritagelse.

Nogle selskaber tilbyder stadig invalideforsikringer, hvor betingelsen for ydelser er, at du skal have pådraget et større erhvervsevnetab således minimum 2/3 tab. Vi anbefaler ikke at tegne disse forsikringer, hvis der findes alternative muligheder med dækning ved 50% tab, da dækning ved 2/3 tab med den aktuelle praksis fra Ankenævnet For Forsikring, forudsætter meget betydelige skader for, at du vil kunne løfte bevisbyrden for så stort et tab, og værdien af disse forsikringer er derfor ofte begrænset.

Invalideforsikringssager er komplicerede og kan omfatte store erstatninger, hvis den løbende ydelse beregnes som en nutidsværdi. De har ofte også stor betydning for den skadelidte, da de kan lægge en bund under økonomien.

Forsikringerne ligner meget hinanden- bortset fra den meget væsentlige forskel nævnt ovenfor vedr. dækning ved 50% tab eller 2/3 tab, men der kan være forskelle i formuleringen af betingelserne, der kan gøre en forskel.

Selve vurderingen af erhvervsevnetabet er et samlet kompliceret skøn, hvori indgår lægelige- og kommunale akter, uddannelse, funktionsbegrænsninger, job og en række andre oplysninger.

Din Erstatningsadvokat har solid erfaring med at føre sager mod forsikringsselskaberne om udbetaling af invalideydelser. Sagerne føres altid først ved Ankenævnet For Forsikring, og siden, i nogle tilfælde, ved domstolene.

Har dit forsikringsselskab afvist dækning eller reduceret/afskåret en midlertidig løbende ydelse, kan du kontakte os for en gratis drøftelse.

Gode råd:
  • Anmeld din sag så hurtigt som muligt. Der er 3 måneders karensperiode, så hvis du anmelder for sent, kan du gå glip af ydelser
  • Hvis du bliver opsagt fra dit job, vil du kort efter modtage et brev fra forsikringsselskabet, der spøger om du ønsker selv at fortsætte med betalingerne under forsikringen, eller om den skal overgå til det der hedder fripolice. Dette brev er ekstremt vigtigt fordi disse policer gælder efter et princip som kaldes skadevirkningsprincippet. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat hurtigst muligt for at få afklaret, hvilken betydning det har for dig, hvis forsikringen overgår til fripolice.

Særligt om
ulykkesforsikringer

Ulykkessagerne drejer sig i almindelighed om vurdering af varige gener efter en ulykke.

Vurderingen af varige mén sker i praksis ved, at forsikringsselskabet enten beder dig få udfyldt en attest ved din læge, eller får udarbejdet en speciallægeerklæring. Dette lægelige grundlag bruges så til at få vurderet de varige mén, som opgøres efter Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) vejledende méntabel.

Selvom méntabellen er vejledende, bruges den efter fast praksis af domstolene, og den kan derfor nærmest anses for en ”lov”.

Det er vigtigt at forstå, at opgørelsen af varige mén er skønspræget, og at der altså ikke findes nogen matematisk ”sandhed”, når mén skal opgøres. Vi ser ofte, at erfarne læger vurderer mén forskelligt, selvom de har det samme lægelige grundlag at vurdere på.

Hos Din Erstatningsadvokat for du bistand af en erfaren advokat, der kan hjælpe dig med at vurdere din sag, herunder om et tilbud fra forsikringsselskabet er rimeligt.

Gode råd:
  • Søg evt. advokat inden det lægelige grundlag tilvejebringes, altså inden du bliver speciallægeundersøgt eller får udfyldt en attest ved din læge. Når grundlaget er tilvejebragt, er det ofte vanskeligt at gøre en væsentlig forskel i sagerne