Socialsager

Næsten alle personskadesager omfatter socialretlige problemstillinger. Det skyldes, at personskaden ofte medfører sygdom i varierende grad og dermed kontakt til kommunen.

Det er vigtigt at forstå, at socialsagen kan og ofte har, meget stor betydning for erstatningssagen. Det skyldes, at den kommunale udredning direkte kan påvirke de erstatningskrav, som rejses i erstatningssagen.

Hos Din Erstatningsadvokat rådgiver vi løbende om den ofte altafgørende sammenhæng, der er mellem socialsagen og erstatningssagen. De mest almindelige problemstillinger er ”tvangsraskmeldinger” fra kommunen, ret til sygedagpenge, modregningsspørgsmål i ressourceforløbsydelse, praktikforløb m.v.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn
Særligt om Sygedagpenge m.v.:

Sygdom efter en ulykke vil normalt medføre ret til sygedagpenge, hvis du har været tilknyttet arbejdsmarkedet inden ulykken. Der er nogle betingelser i lov om sygedagpenge, som skal opfyldes, herunder et beskæftigelseskriterie, men de fleste vil uproblematisk opfylde det, og derfor være berettiget til sygedagpenge.

I de sager der omfatter langtidssygemelding, vil kommunen på et tidspunkt træffe afgørelse om, at sygedagpengene ophører, og kommunen vil typisk i stedet starte et ressourceforløb op, hvor der i stedet for sygedagpenge, udbetales ressourceforløbsydelse.

Ressourceforløbsydelse kan modregnes i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, så disse sager plejer at medføre de første udfordringer med tilbagebetalingskrav.

Efter gennemførelsen af et ressourceforløb, og typisk 2-3 praktikker eller arbejdsprøvninger, vil de fleste være afklaret således, at de kan visiteres videre til f.eks. fleksjob eller pension.

Vedr. fleksjob
og pension

Inden kommunen kan visitere til fleksjob eller pension for de skadelidte, der har pådraget sig varige gener, skal kommunen undersøge arbejdsevnen. Det betyder i praksis, at kommunen ud fra en samlet vurdering af sociale ressourcer, lægelige akter, skånehensyn og udfaldet af praktik/arbejdsprøvning, skal vurdere, hvor mange timer om ugen du kan arbejde.

Der er ingen faste grænser for, hvor mange timer man skal kunne arbejde for at få bevilliget fleksjob/pension, men de fleste arbejder nok med en tommelfingerregel, hvorefter en ugentlig arbejdsevne på mindre end ca. 4 timer pr. uge medfører social pension, hvor en arbejdsevne på mellem ca. 4 timer pr. uge og ca. 16-20 timer pr. uge medfører fleksjob.

Det kan have særdeles stor betydning for erstatningen, særligt i arbejdsskadesagerne, om kommunen visiterer til fleksjob eller pension.